Haberler

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği YMM Raporunu Zorunlu Tutuyor.

 

30.12.2011 gün ve 28158 (3.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Sıra No 1 Gümrük Genel Tebliğinin Md.6/1g maddesine göre son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan (Tebliğ Ek-6’da yer alan örneğe uygun) rapor aslı veya noter onaylı örneği tebliğde yer alan diğer belgelerle birlikte istenilmektedir.