KDV Tevkifat Tablosu

1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA UYGULANAN TEVKİFAT İŞLEMLERİ VE ORANLARI

14.04.2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliği ile 1 Mayıs 2012 tarihinden sonra;

1-Katma Değer Vergisi Kanunu 9 ncu maddesi kapsamında tevkifat uygulaması ile ilgili bugüne kadar yayınlanmış 37 adet Genel Tebliğin ilgili kısımları yürürlükten kalkmıştır.

2-Tevkifat uygulamaları ile ilgili usul ve esaslar tek bir tebliğde toplanmıştır.

3-Yeni tevkifat uygulamaları getirilmiştir.

4-Bazı tevkifat uygulamalarının kapsamı değişmiştir.

5-Tevkifat uygulaması ile ilgili iade konusunda değişiklikler olmuştur..

6-Tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

7-Bu Genel Tebliğ 01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu bültende, eski ve yeni tevkifat oranları ile yeni uygulamaya tabi tevkifat işlemleri bir tablo halinde gösterilmiştir.

İşlemin Nevi Tevkifat YapacakOlanlar 1 Mayıs 2012’den sonra
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri *BelirlenmişAlıcılar 3/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler *BelirlenmişAlıcılar 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım   Hizmetleri *BelirlenmişAlıcılar 5/10
Yemek servi ve organizasyon hizmetleri *BelirlenmişAlıcılar 5/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Yapı denetim hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve   ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (Yeni) KDV Mükellefleri 9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri (Yeni) (4) *Belirlenmiş Alıcılar 5/10
Külçe Metal TeslimleriHurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum   ve Çinko külçe teslimleri 1.3.2013 tarihinden itibarenkurşun KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 7/10 1.3.2013 denitibaren5/10

1 Mayıs 2014 den itibaren Uygulama Genel Tebliği 7/10 ,

1 Kasım 2014 tarihinden itibaren 1 Nolu uygulama Genel Tebliği Değişikliği

5/10

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı   teslimi hariç KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/101.3.2013 tarihinden itibaren 5/10

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/101.3.2013 tarihinden itibaren 5/10

! Nisan 2020 den itibaren 7/10

Metal,Plastik,Lastik,Kauçuk,kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde   edilen hammadde teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi ( KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10

 

*1-Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

2-Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

3- Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle;

– Belgenin tarih ve numarası,

– Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,

– İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı,

– Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,

ve benzeri bilgilerini içeren liste (Tebliğ ekinde bulunan), satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.

4-Tabloda her türlü baskı ve basım hizmetleri kısımın üzerinde yazılı kısımlarda belirtilmeyen diğer hizmetlerin 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde tevkifat oranı (5/10)’dur.