Bülten 2024

2024 Yılı DeğerliKağıt Bedelleri

BÜLTEN (2024-01)

2024 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

28 Aralık 2023 gün ve 32413  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel Müdürlüğünün 86 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2024 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya 2023 yılı bedelleri de tarafımızca yerleştirilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  2023 Yılı

Bedeli (TL)

2024 Yılı

Bedeli (TL)

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 55,00 87,00
b) Beyanname 55,00 87,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110,00 174,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 501,00 790,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 356,00 565,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

 

83,00

 

 

130,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

83,00

 

130,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  

166,00

 

260,00

7 – Aile cüzdanları 445,00 705,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 624,00 990,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624,00 990,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 557,00 885,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 468,00 740,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33,00 55,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 83,00 130,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  356,00  565,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926  356,00  565,00

Bu tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

86 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliği için tıklayınız.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

28.12.2023