Bülten 2022

2021 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Düzeltmeler

BÜLTEN 2022-86

2021 DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Gelir İdaresi Başkanlığı, “2021 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler” ile ilgili olarak yayınladığı 01.04.2022 tarihli yazı aşağıdadır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenleyecekleri Kurumlar Vergisi beyannamesinde belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

05.04.2022                                                                                             

1- “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne “KVK Geçici Madde 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası” satırı eklenmiştir.

2- “Kazanç ve İlaveler” kulakçığında yer alan “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün “457” kodlu “Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Madde 4)” satırına girilecek tutar 1.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde güncellenmiştir.

3- 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde uygulanmak üzere 2.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

4- “Vergi Bildirimi” kulakçığında “Dönem Safi Kurum Kazancı” satırından sonra gelmek üzere, “KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında, payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? ” şeklinde soru satırı ve “Evet”/”Hayır” cevap seçenekleri eklenmiş olup; “Evet” seçeneğinin seçilmesi durumunda vergi hesaplaması %23 üzerinden; “Hayır” seçilmesi durumunda ise %25 üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.

5- “Ekler” kulakçığında yer alan “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Tablosu” üzerinde “Genel İndirim Oranı (%)” sütununun adı “Genel İndirim Oranı/Yurt Dışından Getirilen Sermayeye İlişkin Oran (%)” olarak değiştirilmiştir. Bu sütunda yer alan “0” ve “50” oranlarına ilave olarak “75” oranı da eklenmiştir.

6- “Ekler” kulakçığında yer alan “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Tablosu” üzerinde “Giderin Türü” sütununda yer alan “KVK madde 11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler” satırı “KVK madde 11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK madde 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)” olarak değiştirilmiş olup bu satırdan sonra gelmek üzere “KVK madde 11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK madde 11/1- i finansman gider kısıtlaması)” satırı eklenmiştir.

7- “Ekler” kulakçığında yer alan “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Tablosu” üzerindeki “Giderin Türü” alanına “7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG” satırı eklenmiştir.

8- “Ekler” kulakçığında yer alan “Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Liste” bölümüne “Kanuni Temsilci” sütunundan sonra gelmek üzere “Yurtiçi / Yurtdışı Mukimi” sütunu eklenmiş olup, bu sütun “Yurtiçi Mukimi” ve “Yurtdışı Mukimi” olmak üzere iki seçeneğe ayrılmıştır.

9- “Ekler” kulakçığına “Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar Tablosu” eklenmiştir.

10- Ekler kulakçığına “Teknokent Sermaye Desteği İndirimi Tablosu” eklenmiştir.

11- Ekler kulakçığına “Teknogirişim Sermaye Desteği Tablosu” eklenmiştir.

12- Ekler kulakçığına “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler Tablosu” eklenmiştir.

13- Ekler kulakçığında yer alan “Ar-Ge/Tasarım Bilgileri Tablosu” revize edilmiştir.

14- Ekler kulakçında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar Tablosu” revize edilmiş olup, ayrıca üç yeni “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” eklenmiştir.

15- “Ekler” kulakçığında yer alan “Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu” alt kulakçığındaki “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri” başlığında yer alan “Aktif”, “Pasif”, “Gelir Tablosu” ve “Nazım Hesaplar” tabloları güncellenmiştir.

16- “Ekler” kulakçığında yer alan “Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu” alt kulakçığındaki “Katılım Bankaları” başlığında yer alan “Pasif” ve “Gelir Tablosu” güncellenmiştir.

Duyurulur.