Bülten 2021

Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31’inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme

BÜLTEN 2021-165

TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİDİĞERİKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ BROŞÜRÜ

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda  Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Broşürde;

 1. Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler Kimlerdir?
 2. Yeniden Değerleme Hükümlerinden Hangi Mükellefler Yararlanamazlar?
 3. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek Varlıklar Nelerdir?
 4. Yeniden Değerleme İçin Esas Alınacak Değer Nedir?
 5. Eksik Amortisman Ayrılması Durumunda Yeniden Değerleme Nasıl Yapılır?
 6. Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetleri Yeniden Değerlemek Zorunlu mudur?
 7. Ne Zamana Kadar Yeniden Değerleme Yapılabilir?
 8. Yeniden Değerleme Yapmak İçin Kullanılacak Oran Nedir?
 9. Yeniden Değerleme Sonrası Ortaya Çıkan Değer Artışı Nasıl Hesaplanacaktır?
 10. Hesaplanan Değer Artışı ve Yeniden Değerleme İşlemleri Kayıtlarda Nasıl Gösterilecektir?
 11. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılmasının Sonuçları Nelerdir?
 12. Verginin Beyanı ve Ödemesi Nasıldır?
 13. Ödenen Verginin Mahsup/Gider İmkanı Var mıdır?
 14. Verginin Zamanında Beyan Edilmemesi veya Ödenmemesinin Sonuçları Nelerdir?
 15. Vergi Ödeme Kanalları Nelerdir?

Sorularının cevapları yer almaktadır.

Sözü edilen broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.10.2021