Bülten 2021

7326 Sayılı Kanun Başvuru İşlemleri

BÜLTEN 2021-126

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İŞLEMLERİ ÇALIŞMALARI DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 30.06.2021 duyuruda;

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/ bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı açıklanmıştır.

Buna göre;

1- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için yapılandırma başvurularına ait yapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının oluşturulması ile tahsilat işlemlerine başlandığı,

2- Pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler e-Beyanname sisteminden alınmaya başlandığı,

3- Matrah ve vergi artırımı için aşağıdaki bildirimler e-Beyanname sitesinden alınmaya başlandığı,

– Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-A, B)

– Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

– Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında)

– Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

– Serbest Meslek Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

– Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

– Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

– Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller Ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

– Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

– Yıl İçindeki Tüm Dönemlere Ait Beyannameleri Veren Ve Tüm Dönemlerde Hesaplanan KDV Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

– Yıl İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

– Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen Veya Sadece (1) Ya Da (2) Dönem Beyanname Verenler İle Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

– İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemler İle Bazı Dönemlerde Hesaplanan KDV’si Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

4- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki beyanname ve bildirimler uygulamaya açılmıştır:

– Stok beyanında bulunacak vergi sorumluları için KDV stok bildirimi

– Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri için 1 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.

– Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler için 4 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.

– 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların taksitli ödenmesi durumunda verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7326 Sayılı Kanunun (6/2-A) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin) 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” için ön testler tamamlanmış olup, son testler yapılarak gerçek ortama 06.07.2021 tarihinde aktarılacaktır.

5- Taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin “Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde” beyannamesi uygulamaya açılmıştır.

 

İlgili Duyurunun tamamı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.07.2021