Bülten 2021

2021 Yılı Emlak Vergisi

BÜLTEN 2021-14

2021 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

29 Aralık 2020 gün ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

2020 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi değerinin hesabı aşağıdaki gibi yapılacaktır.

1-2020 yılı ve öncesinde mükellefiyeti başlayanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 9,11/2=) % 4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek 1:2020 yılı emlak vergi değeri 220.000,00 TL olan meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 Meskenin 2020 yılına ait emlak vergisi değeri 220.000,00 TL
2 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 9,11/2=) % 4,555
3 Meskenin 2021yılı emlak vergi değeri (1+(1*2)) 230.021,00 TL
4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 230.000,00 TL

22021 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2020 yılı değerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

Örnek2:

Mükellef (B) 2020 yılında Bingöl ili, Merkez ilçesi sınırları içinde 350 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir.

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,29 ve 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %4,555 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2021 yılında başlayacak bu mükellefin 2020 yılında satın aldığı arsanın 2021 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL
2 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) %11,865
3 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)] 223,73 TL
4 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) %11,29
5 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3×4)] 248,99 TL
6 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%9,11/2=) %4,555
7 2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [5+(5×6)] 260,33 TL
8 Arsanın yüzölçümü 350 m2
9 Arsanın 2021 yılı vergi değeri (7×8) 91.115,50 TL
10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 91.000,00 TL

Örnek 3: Mükellef (C) Nevşehir ili, Ürgüp Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2012 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2020 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.605,82 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500 TL’dir.

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865, 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,29 ve 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %4,555 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2021 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2021 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2019 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.605,82 TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1*2) 192.698,40 TL
4 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500,00 TL
5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) %11,865
6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri (4+(4*5)) 559,33 TL
7 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metre kare birim değerinin hesabında  uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) %11,29
8 2020 yılı emlak vergisi değerine esas asgari ölçüde rsa metre kare birim değeri (6+(6*7) 622,48 TL
9 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%9,11/2=) %4,555
10 2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8+(8×9)] 650,83 TL
11 Arsanın yüzölçümü 400 m2
12 Arsanın vergi değeri (10×11) 260.332,00 TL
13 Binanın 2021 yılı vergi değeri (3+12) 453.030,40 TL
14 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınamayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 453.000,00 TL

Değerli Konut Vergisi: Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 2020 yılı için 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Vergilendirme oranları aşağıdadır.

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                               (Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

7.842 TL, fazlası için                                                                                                   (Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL,

fazlası için                                                                                                                      (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021