Bülten 2019

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

BÜLTEN 2019-120

7194 SAYILI DİJİTAL HİZMET VERGİSi İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

7 Aralık 2019 gün ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun “, 14 kanun ve 1 KHK’yi içeren 51 madde, 1 yürürlük ve 1 yürütme maddesi olarak 53 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunda, yeni vergi olarak ; 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu”, 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu içinde yer alan “Konaklama Vergisi” ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu içinde yer alan “Değerli Konut Vergisi” hükümleri bulunmaktadır.

Vergi Kanunu olarak, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu (7 madde), Gider Vergisi Kanunu (3 madde), Gelir Vergisi Kanunu (12 madde), Vergi Usul Kanunu (7 madde) ve Emlak Vergisi Kanunu (8 madde) bulunmaktadır.

Kanunda yer alan maddeler hakkında kısa bilgiler aşağıdadır.

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

7194 sk Md. No

 

İlgili Kanun No Düzenleme Yapılan Kanun Düzenleme Konusu
1 7194 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu (Yeni Kanun) Madde 1-Verginin Konusu
2 Madde 2- Tanımlar
3 Madde 3- Mükellef ve Vergi Sorumlusu
4 Madde 4-Muafiyet ve İstisnalar
5 Madde 5- Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı
6 Madde 6- Vergilendirme Dönemi, Beyanı, Tarhı, Ödemesi
7 Madde 7- Vergi Güvenliği
8 6802 Gider Vergileri Kanunu Madde 33- Birinci ve ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı (Oran değişikliği)
9 Madde 34- Başlığı “Konaklama Vergisi” olarak değiştirildi.34 ncü madde yeniden düzenlendi. (Yeni)
42 Geçici Madde 3-Konaklama vergisi Oranı düzenlendi.
10 193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 18 –Serbest Meslek Kazançlarında istisna hükmüne fıkra ilave edildi. İstisna  kalkmasında sınır 500.000 TL.
11 Madde 23 –Birinci fıkrasının 10 numaralın bendine parantez içi hüküm ilave edildi. Taşıma bedeli 10 TL vergi dışı.
12 Madde 29-Birinci fıkrasının 4 numaralı bendi değiştirildi. Sadece amatör spor müsabakalarını yöneten hakem ücretleri(basketbol ve voleybol dallarında en üst liglerinde görevli olanlar hariç) vergiye tabi değil.
13 Madde 40-Birinci fıkranın 1,5 ve 7 numaraları bentlerine hükümler eklendi.

(Kiralanan binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedeli 5.500 TL, İktisapta ÖTV ve KDV’sinin toplamının 115.000 TL’si gider yazılabilir.)

(Binek otomobillere ait giderlerin %70’i gider olarak indirilebilir.)

(Binek otomobillerin ÖTV ve KDV hariç) ilk iktisap bedeli hariç 135.000 TL, söz konusu vergiler maliyete ilave edilmiş veya ikici el olarak iktisap edilmiş ise 250.000 TL aşarsa en fazla bu tutarlara isabet eden amortisman gider yazılır.

 

 

14 Madde 68- Birinci fıkrasının  4 ve 5 numaralı  bentlerine eklenen hükümler.

(Binek otomobillerin ÖTV ve KDV hariç) ilk iktisap bedeli hariç 135.000 TL, söz konusu vergiler maliyete ilave edilmiş veya ikici el olarak iktisap edilmiş ise 250.000 TL aşarsa en fazla bu tutarlara isabet eden amortisman gider yazılır.)

(Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

 

 

15 Madde 86-Birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin b alt bendi değiştirilmiştir.

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş, 500.000 TL’yi aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret alan, birinciden sonraki ücretler toplamı 40.000 TL’yi ve birinci  işverenden  alınan dahil 500.000 TL’yi aşmayan  mükelleflerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil.)

16 Madde 94- İkici fıkradan sonra ilave fıkra eklenmiştir.

Karşı tarafa yükletilen avukatlık vekalet ücretini ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.

17 Madde 103- Gelir Vergisi tarifesi yeniden düzenlenmiştir.

500.000 TL’nin üzerindeki gelir %40 vergiye tabidir.

18 M.Madde 121-İkinci fıkrasının 1 ve 3 nolu bentleri ile beşinci fıkrası değiştirildi.(Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi)
19 M.Madde 123-İkinci fıkrasında bulunan yeniden değerleme oranında artırılacak makdu hadlere :23/10, 40/1, 40/7,68 nci maddeleri eklenmiştir.
20 Geçici Madde 67-6 ncı fıkradaki 5 puana kadar artırma yetkisi, ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar artırma yetkisi olarak değiştirildi.
21 Geçici Madde 72-En üst ligdeki sporculara 31.12.2019 tarihine kadar uygulanan %15 tevkifat, 31.12.2023 tarihine kadar %20 uygulanacaktır.

Gelirler toplamı 500.000 TL’yi aşarsa yıllık beyanname verilir.

22 Geçici Madde 91- 2019 yılı  ücret gelirlerine 2019 yılı gelir vergisi tarifesi uygulanır.

40/1 ve 68 nci maddedeki  5.500 TL kira tutarı 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden değerleme yapılmaz.

1.11.2019 tarihinden önce yapılmış sözleşmeler için yeni hükümler uygulanmaz. 1.11.2019 tarihinden sonraki süre uzatımlarına uygulanır.

23 213 Vergi Usul Kanunu Madde 112-Üçüncü fıkrasına c bendi eklenmiştir. Davadan vazgeçenlere davadan vazgeçme tarihine kadar gecikme faizi uygulanır.
24 Madde 160/A- Yeni hüküm. Mükellef kaydının terkini
25 Madde 370-İzaha davet maddesi yeniden düzenlendi.
26 Madde 376-Birinci fıkra değiştirildi.

İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,indirilir.

 

27 Madde 379-Mülga madde, kanun yolundan vazgeçme şeklinde yeniden düzenlendi.

 

28 Ek Madde 1-359 ncu maddeye kesilen cezalar ve  sahte belge kullanan ve her bir belge tutarı 57.000 TL’yi aşan belge tutarı uzlaşma kapsamında olmadığı şeklinde ilave yapıldı.
29 Ek Madde 9- Uzlaşma ile ilgili ek madde değiştirildi.376 ncı madde uygulanan mükellef uzlaşma hükmünden yararlanamaz.
30 1319 Emlak Vergisi Kanunu

(Değerli Konut Vergisi)

(Yeni)

Madde 42-Değerli Konut Vergisi Değeri 5.000.000 TLve  üzerinde olan meskenler bu vergiye tabidir.
31 Madde 43-Değerli Konut Vergisine ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi.
32 Madde 44-Değerli Konut Vergisinin matrah ve nispeti
33 Madde 45-Değerli Konut Vergisinde mükellefiyet.
34 Madde 46-Değerli Konut Vergisinde muaflıklar.
35 Madde 47-Değerli Konut Vergisinin  beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri.
36 Madde 48-Değerli konut vergisi hasılatı genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.
37 Madde 49- Bu kanunun uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belli edilir.
38 1618 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Madde 34- Maddenin birinci fıkrasının A bendinin ikinci ve üçüncü paragrafları değiştirildi.
39 Geçici Madde 5- Yeni eklendi.
40 3289 Gençlik ve Spor Hiz. Kanunu Ek Madde 12-Amatör sporun desteklenmesi şeklinde değiştirildi.
41 3332 Sermaye Piya. Teşviki, Serm. Tab. Yayg. ve Eko. Düzenl.  Al. Tedbirl….Kanunu Geçici Madde 4- Eklendi
43 7183 Türkiye Turizm Tan. Ve Gel. Ajansı Hak.Kanun Madde 3-Değişiklik yapıldı.
44 4734 İhale Kanunu Madde 3-Birinci fıkrasının z bendinden sonra aa bendi eklendi.
45 Geçici Madde 4-Beşinci fıkrasının ikinci cümlesine ek ibare ve maddeye ek fıkra eklendi.
46 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Düz. Hk. Kanun Madde 3- Maddesine ibare eklendi.
47 Geçici Madde 31-Geçici madde ile 2019 yılı net borç miktarı artırıldı.
48 5510 Sosyal Sig. Ve Gen. Sağ. Sigortası Kanunu Geçici Madde 79- Eklendi
49 5684 Sigortacılık Kanunu Ek Madde 5-Eklendi
50 6755 Olağan Üstü Hal Kanunu Madde 37-3 nolu fıkra eklendi
51 375 KHK Vergi Müfettişleri Ek Madde 32-Madde yeniden düzenlendi.
52 Yürürlük Maddelerin yürürlük tarihleri belirlenmiştir.
53 Yürütme Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.