2020 Yılında Tutulacak Defterlerin Açılış ve 2018 Yılında Kullanılan Defterlerin Kapanış Tasdiki

BÜLTEN 2019-130

2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN AÇILIŞ (*)

VE

2019 YILINDA KULLANILAN DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ 

2020 yılında kullanılacak defterlerin açılış ve 2019 yılında kullanılan defterlerin kapanış tasdiki aşağıdaki tabloda belirtilen zamanlarda noterler tarafından yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında tasdike tabi defterlerin tasdik işlemlerinin yaptırılmaması halinde, 2019 yılı için 7.658 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, zorunlu olarak açılışı yapılmamış veya kapanış kaydı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olma niteliğinin kaybına neden olabilecektir.

Vergi Usul Kanununa göre, tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerin;

a-Tasdik süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması halinde VUK Md. 352/II-6. ‘ya göre ikinci derece usulsüzlük cezasını,

b-Yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler (hiç tastik edilmemiş sayılır) VUK.Md. 352/I-8.’ye göre birinci derece usulsüzlük cezasını (Bu fiil aynı zamanda re’sen takdiri gerektirdiğinden usulsüzlük cezasının 2 kat kesilmesine neden olur) ,

gerektirir.

Ayrıca, matrahın takdiri nedeniyle farklı vergi ve vergi ziyaı cezasına muhatap olunabilir. Katma Değer Vergilerinin indirimi de kabul edilmeyebilir.

Vergi Usul Kanununa göre defter kapanış tastiki yapılması zorunlu olmadığından, Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanmaz.

Defter Noter Açılış Onay Durumu ve Zamanı Noter Açılış Onay Durumu ve Zamanı Noter Kapanış Onayı Noter Kapanış

onayı

Vergi Usul Kanunu Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu Türk Ticaret

Kanunu

Yevmiye Defteri Var

2019 Aralık Ayı (**)

Var

2019 Aralık Ayı (**)

Yok Faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2020 Haziran ayındadır.

Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda izleyen  faaliyet döneminin altıncı ayı sonuna kadardır.

e-Yevmiye Defteri Yok Yok Yok Yok
Envanter Defteri Var

2019 Aralık Ayı (**)

Var

2019 Aralık Ayı (**)

Yok Yok
Defteri Kebir Yok Var

2019 Aralık Ayı (**)

Yok Yok
e-Defteri Kebir Yok Yok    
Yönetim Kurulu Karar Defteri(A.Ş.) —— Var

2019 Aralık Ayı (**)

—– Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2020 Ocak ayındadır.

Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri(A.Ş.-Ltd Şti.) —— Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok —– Yok
Pay Defteri(Ltd.Şti.-A.Ş.) —— Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok —- Yok
Ayrı Tutulan Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.) —— Var

2019 Aralık Ayı (**)

—- Müdürler kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2020 Ocak ayındadır.

Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.

Genel Kurul Toplantı ve müzakere Defterine Ltd.Şti. Müdür veya Müdürler Kurulu Kararları Yazılıyorsa (Ltd.Şti) ____ Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok Yok ———
Defter Beyan Sistemi (Serbest Meslek Kazanç Defteri) Yok ——— Yok ——-
Defter Beyan Sistemi (İşletme Defteri) Var

2019 Aralık Ayı (**)

——– Yok ——-
Defter Beyan Sistemi (Basit Usulde Defter) (***) Yok ——— Yok ——-
Damga Vergisi Defteri (DV Sürekli Yükümlüler) Var

2019 Aralık Ayı (**)

——– Yok ——-


Not:

(*)- Yukarıdaki tablo öteden beri işe devam edenler için hazırlanmıştır.

Hesap dönemleri  Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme  tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,

Defterlerini tasdik ettirmek zorundadır(VUK MD.221).

(**)- Defterlerinde yeterli sayfa olanlar ve bu defterlerini  ertesi yılda kullanmak  isteyenler Ocak ayı, hesap dönemi Maliye Bakanlığınca tespit edilenler, bu dönemin ilk ayı içinde  tasdiki yeniletmeye(ara tasdik) mecburdurlar(VUK Md.222).

Yevmiye Defteri ve A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defteri yenilemesi(ara tasdik) yapılmadan önce kapanış onayı yapılması gerekmektedir.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,20.12.2019