Bülten 2019

Bülten 2019-71 Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No:2019/1) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

BÜLTEN 2019-71

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2019/1) VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi  Başkanlığı yayımladığı “Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No:2019/1)” de193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Daha önce 301ve 307 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.2. İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

Buna göre; mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmekte olduğundan söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunan mükelleflerin, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu İç Genelgede ise yapılan açıklamalar aşağıdadır.

1-Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

2-Mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği “KDV İadesi Kontrol Raporu” veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,20.04.2019