Bülten 2017

Bülten 2017-124 Serbest Meslek, İşletme ve Basit Usul Defterlerinin Elektronik Ortamda Tutulması Zorunluluğu

BÜLTEN 2017-124

SERBEST MESLEK, İŞLETME VE BASİT USUL DEFTERLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI ZORUNLULUĞU

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 17 Aralık 2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 486 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; zorunlu olarak e defter kullanan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yanı sıra;

-Serbest meslek erbabı,

-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

-Basit usule tabi mükelleflerin,

defterlerini elektronik ortamda tutmalarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

1-Kullanılacak sistem

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, imkan tanıyan Başkanlık veri tabanında yer alan Defter Beyan Sistemidir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

2-Sisteme giriş başvurusu yapacaklar,

Başvuruyu sözü edilen mükellefler,

-Kendileri veya

-“Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla (basit usulde mükellefler ayrıca meslek odaları)

yapabileceklerdir.

3-Başvurunun yapılacağı yer ve zaman

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.

4-Sisteme giriş, kullanıcı kodu ve şifre temini

Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.

Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.

5-Deftere kayıt zamanı

İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

6-Yanlış kayıtların düzeltilmesi

Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında,

Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.

7-Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulacak defterler.

-İşletme defteri,

-Çiftçi işletme defteri,

-Serbest meslek kazanç defteri,

-Amortisman defteri,

-Envanter defteri,

-Damga vergisi defteri,

-Ambar defteri,

-Bitim işleri defteri .

8-Sistem üzerinden alınan hesap özetleri

-İşletme hesap hülasası (özeti),

-Zirai kazanç hesap özeti,

-Serbest meslek hesap hülasası (özeti),

-Basit usul hesap özeti .

Bu özetler, yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilir.

9-Amortisman ve envanter defter kayıtları

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

10- Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin onayı

Açılış onayı; İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır.

Kapanış onayı: Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

11-Kağıt olarak tutulan defterlerin geçerliliği

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

12-Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı

Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.

13-Sistemi uygulama başlangıç tarihi

-Basit usulde mükellefler : 01.01.2018

-Serbest meslek erbapları (Noterler ile noterlik görevi yapanlar hariç) : 01.01.2018

-Diğerleri (Noterler ve İşletme defteri dahil) : 01.01.2019

14- Sorumluluk ve ceza uygulaması

Süresinde başvurmayan, süresinde kayıt yapmayan, defteri tutmayan, sistem harici defter tutanlar vergi usul kanununda bu fiillere uygun ceza ile cezalandırılır.

15-2018 yılı uygulaması

31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31.01.2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Basit usule tabi mükelleflerin 30.04.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31.07.2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 17.12.2017