Haberler

2015 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.12.2014 

 

30 Aralık2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 74 seri nolu Harçlar Genel Tebliğinde 2015 yılında uygulanacak konsolosluk harçları açıklanmıştır.

İlgili genel tebliğ aşağıdadır.

 

30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 74)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu   maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve   Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak   suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015   tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine   gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden   itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         1,31

(6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                   1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                      0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                          1,00

olarak   belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.