2012 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

 

İlgili genel Tebliğ aşağıdadır.

30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2011/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                       Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı                                                                                                        6,25

b) Beyanname                                                                                                         6,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                      12,50

2 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 – Pasaportlar                                                                                                                 62,50

4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                                172,00

5 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 – Nüfus cüzdanları                                                                                                           5,75

7 – Aile cüzdanları                                                                                                            58,00

8 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                                          77,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                             77,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi                                                                                           77,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                                           58,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                                             58,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                                3,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.